تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال گمشدۀ ما

نکاتی که رعایتشان باعث افزایش محبوبیت و عدم رعایتشان باعث کاهش محبوبیت فرد در خانواده و جامعه میشود.

12

علوم پایه

نام کاربری : gomshodeyema@