تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال Aprvand

اَپروَند:دارنده بلندی و شکوه٬فرهمند.
مکانی برای اندیشیدنِ هر چند کوتاه
به موضوعات گوناگون