تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال iranaksmagazine

این کال رسمی نشریه و آموزشگاه و انتشارا ت عکس است که بیش از سی سال در زمینۀ نشر و آموزش عکاسی فعال است.

23

عکس

نام کاربری : iranaksmagazinegroup@