تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال Let Them Grow

"نزد آن كه جانش در تجلى است
همه عالم كتاب حق تعالى است"

هدف از تشكيل اين جامعه، رسيدن به "وحدت انديشه" در راستاى برخورد با جهان هستى است.
به عبارتى هدف ما رسيدن به شناخت وجودى جهان پيرامون خود و اجزاء تشكيل دهنده آن ميباشد. و بوجود آوردن يك "وحدت رفتارى " بين ما انسانها به عنوان يكى از همان اجزاء در قبال ديگر اجزاء تشكيل دهنده.

به واسطه اين شناخت ميتوان به درك عظمت هستى دست يافت، اين امر باعث شده احترامى كه درخور آن است بوجود آيد.
براى رسيدن به اين هدف به كمك تمامى اعضاى اين جامعه نيازمنديم.

با آرزوى توفيق عمل

18

آموزش

نام کاربری : letthemgrow@